General Trade

ב 2017 שוברים את שוק עמלות המסחר בוול-סטריט

0% עמלות
  • פקודות מסחר מתקדמות
  • לראשונה בישראל -
    שורט על כל המניות
  • מערכת Level2 מתקדמת
    וסורקי מניות מקצועיים

ההטבה לפותחי חשבון של 30,000$ מינימום
קליק אחד ותתחילו לחסוך עוד היום

מעוניין בפרטים נוספים
NYSE NASDAQ

* בכפוף לתקנון הטבת החזר עמלות. גי טי גי מרקטינג ("החברה") הינו שירות ברוקראז' עבור חברת גי טי גלובל בע"מ. הייעוץ המפורט לעיל מהווה ייעוץ בכלי תקשורת. מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל הלקוחות. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש אותו יעשה הקורא במידע. אין לחברה עניין אישי בנושא המפורסם לעיל. האנליזות המצוינות תהינה זמינות לכלל הנרשמים לשירות המוצע על ידי החברה באתר ייעודי והן אינן מתייחסות לפרמטרים או לאפיונם של לקוחות מסוימים; על מנת לקבל את התכנים המתפרסמים באנליזות, על הלקוח להיכנס לתיבת הדואר שלו ו/או לאתר ביוזמתו; אין לראות בתשואות עבר וודאות לתשואות בעתיד ולפיכך החברה איננה ערבה להתממשות ציפיות לרווחים מצד מי מהלקוחות. מוצע לקרוא את גיליון הסיכון מלא לפני התקשרות עם החברה לקבלת שירות כלשהו.