General Trade

רוצה לשלם פחות עמלות מסחר?! בג'נרל טרייד תשלם

0% עמלות
  • פקודות מסחר מתקדמות
  • רשימת השורטים הגדולה
    בוול סטריט
  • מערכת Level2 מתקדמת
    וסורקי מניות מקצועיים

ההטבה לפותחי חשבון מסחר בחודש זה!
קליק אחד ותתחילו לחסוך עוד היום

פתח חשבון
NYSE NASDAQ

* בכפוף לתקנון הטבת החזר עמלות. גי טי גי מרקטינג ("החברה") הינו שירות ברוקראז' עבור חברת גי טי גלובל בע"מ. הייעוץ המפורט לעיל מהווה ייעוץ בכלי תקשורת. מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל הלקוחות. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש אותו יעשה הקורא במידע. אין לחברה עניין אישי בנושא המפורסם לעיל. האנליזות המצוינות תהינה זמינות לכלל הנרשמים לשירות המוצע על ידי החברה באתר ייעודי והן אינן מתייחסות לפרמטרים או לאפיונם של לקוחות מסוימים; על מנת לקבל את התכנים המתפרסמים באנליזות, על הלקוח להיכנס לתיבת הדואר שלו ו/או לאתר ביוזמתו; אין לראות בתשואות עבר וודאות לתשואות בעתיד ולפיכך החברה איננה ערבה להתממשות ציפיות לרווחים מצד מי מהלקוחות. מוצע לקרוא את גיליון הסיכון מלא לפני התקשרות עם החברה לקבלת שירות כלשהו.